Open main menu

Change Currency Code

This menu allows you to change currency code of an existing currency, or to combine two existing currency codes (and their transactions).


 


To change currency code:

Click on '+' sign to select an existing currency code,

Key in New currency code,

Click on Change.


To Merge currency code:

Check the checkbox of Perform Merge operation instead of Change operation.

Click on '+' sign to select an existing currency code (that you wish to remove),

Key into New Currency Code. field an existing currency code (that you wish to merge to)

Click on Change.

Go to menu